Skip to content Skip to footer

Jak zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Oczyszczalnie przydomowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to inaczej oczyszczalnie, które odbierają ścieki nawet dwustu osób. Odciek z oczyszczalni ma skład odpowiadający wymogom prawa polskiego i unijnego. Oczyszczanie tlenowe zachodzi tuż pod powierzchnią gruntu w filtrze doczyszczającym lub reaktorze biologicznym, który zawiera mikroorganizmy. Natomiast do oczyszczanie w gruncie niezbędne jest zamontowanie studzienki rozdzielczej i ułożenie drenażu rozsączającego. Drenaż składa się z układu rur z otworami, przez które już klarowne ścieki wpływają wprost do gruntu. Do zastosowania oczyszczania w gruncie niezbędne jest spełnienie kilku wymagań, a mianowicie obecności gruntu piaszczystego i niskiego poziomu wód gruntowych. Warto zaznaczyć, iż drenaż powinien znajdować się około 1,5 m nad poziomem wód.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – funkcjonowanie

Dodatkowo filtr doczyszczający stosowany jest w przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków bezpośrednio do gruntów. Taka sytuacja zdarza się bardzo często, kiedy to mamy do czynienia z niesprzyjającymi warunkami geologicznymi. W przypadku chęci przebiegu oczyszczania w specjalnie przygotowanym do tego celu zbiorniku, będzie on widoczny na powierzchni. W tymże zbiorniku dochodzi do wytwarzania się biomasy, która nota bene z powodzeniem neutralizuje ścieki. Oczyszczone i klarowne ścieki przepływają do rowu melioracyjnego lub studni chłonnej.

Formalności niezbędne przy budowie

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy przestrzegać prawo budowlane oraz prawo wodne. Studnia chłonna powinna być oddalona od granicy działki o 3 metry i od studni wodociągowej o 30 metrów. Jeśli wydajność oczyszczalni nie przekracza 7,5 m³/dobę to jesteśmy wówczas zobligowani do złożenia zgłoszenia budowlanego do Starosty Powiatowego. W zgłoszeniu należy zawrzeć określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, nie można zapomnieć o określeniu terminu rozpoczęcia robót. W załączniku trzeba dostarczyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością oraz odpowiednie rysunki i szkice. Oczyszczalnie przydomowe wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

Domowa oczyszczalnia ścieków – działanie

Oczyszczalnie przydomowe powinny być stale kontrolowane, a właściwie takie elementy jak: osadnik, studzienka, złoże. Usuwanie osadu w osadniku wstępnym przeprowadzane jest na 1,5 roku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające zbiornik przeznaczony do oczyszczania biologicznego powinny być dodatkowo czyszczone poprzez przepłukiwania złoża. Domowa oczyszczalnia ścieków jest niezwykle prosta w obsłudze.